• PR 5104B 防爆中继器/防爆隔离信号转换器

PR 5104B 防爆中继器/防爆隔离信号转换器

范围 : DC 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
精度 : 优于 0.1% 所设量程
信号 : DC 0... 1 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
电源 : AC 21.6 ... 253 V or DC 19.2... 300 V
型号 : PR 5104B

 • 1或2通道版本

 • 3- / 5端口3.75 kVAC电流隔离

 • 环路电源>危险区域为17.1 V.

 • 20个可编程量测范围

 • 通过交流或直流通用供电

    应用

 • 安装在危险区域的2线式传送器的电源电压和安全栅。

 • 来自危险区域的模拟电流/电压信号的安全屏障。

 • 1:1或模拟电流/电压信号的信号转换。

    技术特点

 • PR 5104B中的20个出厂校准量测范围可通过内部DIP开关选择,无需重新校准。可提供特殊量测范围。

 • PR5104B基于微处理器技术,用于增益和偏移。模拟信号在小于25毫秒的响应时间内传输。

 • 输入,输出和供电是浮动的和电流分离的。

 • 输出可以作为有源电流/电压变送器或2线式传送器连接。

    安装/安装

 • 垂直或水平安装在DIN导轨上。通过2通道版本,每米可以安装多达84个通道。

 • 注意:建议使用PR 5104B作为I.S. PR 5331DPR 5333DPR 5334BPR 5343BPR 6331BPR 6333BPR 6334B的屏障。


范围 : DC 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
精度 : 优于 0.1% 所设量程
信号 : DC 0... 1 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
电源 : AC 21.6 ... 253 V or DC 19.2... 300 V